Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego 1/NCBiR/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi badawczej zgodnie z zamówieniem 1/NCBiR/2015
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/NCBiR/2015 na weryfikację teoretyczną i praktyczną modelu dojrzałości biznesowej małych i średnich  przedsiębiorstw, zdefiniowanego i opracowanego przez Higea Sp. z o.o. (zwanego dalej Modelem Higea), w ujęciu zasobowym, procesowym i zarządczym oraz weryfikację jego przydatności do pomiaru dojrzałości procesowej małych i średnich przedsiębiorstw, oceny ich stopnia rozwoju i identyfikowania luk kompetencyjnych, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia.

Rezultat zamówienia
Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano ofertę zespołu Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru
Wszystkie otrzymane oferty spełniły warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymały maksymalną liczę punktów w kryterium – doświadczenie oferenta. Zgodnie ze specyfikacją kryteriów wyboru oferty, ostatecznym kryterium wyboru została cena. Oferta zgłoszona przez zespół SGH miała najniższą cenę.

 

Jednocześnie dziękujemy pozostałym oferentom za przygotowanie profesjonalnych ofert.
Zespół Higea